Jump to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu ofiologicznego "trimek.pl" wraz ze sklepem internetowym
wersja: 1 , aktualna od dnia: 2 grudnia 2014r.

 • Poniższą Politykę prywatności Portalu wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 • Treść Polityki prywatności Portalu prowadzonego pod adresem internetowym: www.trimek.pl należy rozpatrywać łącznie i uzupełniająco z aktualną treścią Regulaminu Portalu.

 • Polityka prywatności Portalu stanowi świadectwo realizacji przez Właścicielai Administratora Danych Osobowych obowiązku ochrony prywatności oraz zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach Portalu, także ich danych osobowych, obowiązujące na Portalu.

 • Właściciel Portalu respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych. Elementy Portalu zbudowane są na silnikach: Joomla! 2.5 oraz InVision Power Services 3.4.

 • System sprzedaży Portalu jest obsługiwany przez systemy płatności: „Przelewy24”, Polityka prywatności: http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm oraz PayPal, Polityka prywatności: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 • Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.

 • Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
 • System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (System Portalu).

 • System Portalu ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Portalu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonych dobrowolnych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych.
 • Na potrzeby Portalu przetwarzane są następujące dane osobowe (w celach: świadczenia usług, realizacji transakcji oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną) : imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, data urodzenia, nr NIP, nr telefonu, adres e-mail wraz z adresem IP.

 • ...

 • System Portalu przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia. Kontakt drogą elektroniczną: http://www.trimek.pl/index.php/contact

 • System Portalu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 • Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu Portalu jest świadome i dobrowolne.

 • Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim, bez wyrażonej w postaci jawnej, dobrowolnej zgody osób przekazujących te dane.

 • Właściciel Portalu deklaruje:

  • zamiar podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  • zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników Portalu, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez takie osoby;
  • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

 • Dane gromadzone na potrzeby Portalu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Realizując Politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabezpiecza dane przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną,
  • zabezpiecza dane przed przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
  • zabezpiecza dane przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • System Portalu zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi.

 • Wykorzystywanie adresów IP Użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

 • System Portalu wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

 • Logując się do Portalu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Portalu, ale może spowodować zmniejszenie funkcjonalności Serwisu. Całkowita blokada plików „cookies" jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania „cookies" od konkretnych dostawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików „cookies" z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.

 • System Portalu używa technologii cookies w następujących zastosowaniach: zapamiętywanie haseł i indywidualnych ustawień Portalu, np. Forum, uwierzytelniania, przy zakupach w sklepie internetowym w systemie koszyka zakupów, jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc. Z Polityką prywatności Google, Inc. można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

 • Linki do stron zewnętrznych: Portal zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. inne serwisy lub portale społecznościowe. Jeżeli link zostanie użyty do opuszczenia Portalu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Właściciel Portalu nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te, portale i serwisy posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

 • Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem utworzonego przez Użytkownika konta.

 • Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu, np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do kontaktu Użytkownikami za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

 • Partnerzy marketingowi Portalu mogą wyświetlać reklamy na Portalu, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam. System Portalu nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody Użytkownika.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Polityki prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały retroakcyjnie. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, będą one ogłoszone na stronie internetowej: http://trimek.pl/forum/privacypolicy/ aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

 • Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego w sprawach ochrony prywatności drogą elektroniczną poprzez: http://trimek.pl/index.php/contact

© IustitiaLex 2014