Skocz do zawartości


Regulamin

Regulamin Portalu ofiologicznego „trimek.pl” wraz ze sklepem internetowym oraz forum ofiologicznym,
prowadzone pod adresem internetowym: www.trimek.pl

wersja nr 1, aktualna od dnia: 4 grudnia 2014r.Postanowienia ogólne

 • Treść niniejszego Regulaminu [Regulamin], określa zasady i warunki korzystania z Portalu, oferty Portalu – w zakresie usług świadczonych, sklepu internetowego oraz forum tematycznego, blogów i galerii, w szczególności prawa i obowiązki Właściciela/Administratora, Moderatorów [Obsługa Portalu] oraz Użytkowników.

 • Regulamin został sporządzony na podstawie:

  a) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [obowiązuje od 25 grudnia 2014r. - nie stosuje się, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa kwoty nieprzekraczającej 50 złotych], obejmując implementację Dyrektywy     2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011r. i zmiany w prawie od 25.12.2014r.

  b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

  c) Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) - traci moc od 25 grudnia 2014r.

  d) Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz.1176 z późn.zm.) - traci moc od 25 grudnia 2014r.

  e) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

  f) Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).

  g) Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

  h) Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

  i) Rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. 2011 nr 173 poz.1037).

 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed ewentualnym skorzystaniem z oferty Portalu. Egzemplarz do pobrania znajduje się na stronie internetowej: http://trimek.pl/pliki/Regulamin.pdf

 • Regulamin podzielony jest na części normujące zasady funkcjonowania (elementy Portalu):

  a) Portalu ofiologicznego „trimek.pl” www.trimek.pl

  b) Forum ofiologicznego
  http://trimek.pl/forum/ oraz blogów dla zarejestrowanych Użytkowników: http://trimek.pl/forum/blogs/

 • Sklepu internetowego http://trimek.pl/forum/store/. Korzystanie z oferty Portalu w sposób czynny oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji nowego konta Użytkownika.

 • Właścicielem i Administratorem Portalu jest: Marcin Będkowski „TRIMEK”, e-mail: admin@trimek.pl

 • Językiem Regulaminu i umów związanych z korzystaniem z Portalu jest język polski.

 • Kontakt z obsługą techniczną, informatyczną i administracyjną Portalu jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: : http://trimek.pl/index.php/kontakt nie wymaga rejestracji, wymaga podania adresu e-mail dla komunikacji zwrotnej.

 • Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Portalu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy [2f] i jest bez pisemnej zgody Właściciela – bezwarunkowo zabronione.

 • Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na Portalu należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.

 • Oferta usług Portalu przeznaczona jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18 lub które: ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności [Użytkownicy]. W przypadku niektórych części Forum dot. gadów jadowitych Moderatorzy udzielają pomocy wyłącznie osobom pełnoletnim.

  Definicje

 • Portal działa za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy [2g].

 • Użytkownik, to osoba określona w pkt 12 powyżej, która korzysta z usług Portalu lub jego składników.

 • System informatyczny Portalu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy [2b].

 • Konto Użytkownika, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Portalu opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym np. zakupy w sklepie internetowym albo uczestnictwo w Forum. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie,

 • Oferta Portalu, to usługi Portalu, Forum, blogi, galeria oraz Produkty (ruchomości) wymienione i opisane na właściwej stronie internetowej Portalu. Właściciel stale dokłada należytej staranności, aby oferta Portalu była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której jej elementy nie będą czasowo dostępne, umieszczona zostanie odpowiednia adnotacja na stronie internetowej Portalu. Produktom towarzyszą usługi dodatkowe w postaci np. wysyłki.

 • Umowa sprzedaży, to umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy [2e] zawierana między Właścicielem a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 • Umowa na korzystanie z usług Portalu, to umowa świadczenia usług w rozumieniu Ustawy [2b] zawierana między Właścicielem a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Świadczenie usług rozpoczyna się od chwili poprawnej rejestracji na Portalu.

 • Zamówienie, to oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość nabywanych składników Oferty Portalu, które zmierza do zawarcia wiążącej Umowy sprzedaży na odległość lub wiążącej Umowy na korzystanie z usług Portalu. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia, co jest konieczne do realizacji Zamówienia lub by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną. Użytkownikowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i w Polityce prywatności.

 • Oferta Portalu zawiera wyłącznie Produkty oraz usługi wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Polski.

  Rejestracja

 • Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

 • Rejestracja w Systemie informatycznym Portalu nie jest niezbędna do przeglądania zawartości Portalu oraz korzystania z niektórych usług Portalu.

 • Złożenie Zamówienia poprzez zakup w sklepie internetowym, czynne uczestnictwo w Forum, założenie bloga lub galerii wymaga dokonania rejestracji.

 • Podczas rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: identyfikator , adres e-mail , hasło od 3 do 32 znaków, datę od której zajmuje się terrarystyką, miasto, kraj, płeć , nieobowiązkowo: datę urodzenia, nr komunikatora Gadu-Gadu , nr komunikatora Tlen.

 • W trakcie rejestracji Użytkownik może wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 • Proces rejestracji wymaga również pozytywnego przejścia dwóch zabezpieczeń systemowych.

 • Efektem poprawnej rejestracji jest także utworzenie Konta Użytkownika.

  Realizacja usług Portalu

 • Obsługa Portalu zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby składniki Portalu oraz system świadczenia usług działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.

 • Obsługa Portalu dokłada należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronach internetowych Portalu, poprzez umieszczanie np. bannerów, reklam multimedialnych Portalu lub Parterów marketingowych Portalu.

 • Właściciel Portalu nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego Portalu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej. Obsługa Portalu zaleca: obsługę Java, następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer oraz rozdzielczość: 1366x768

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu lub cennika nie działa wstecz.

 • Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego Zamówienia przez Użytkownika.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Portalu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Portalu.

 • Właściciel Serwisu ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Portalu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usług. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Portalu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

 • Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy [2h].

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej: http://trimek.pl/forum/index.php?app=forums&module=extras§ion=boardrules

  Funkcjonowanie Forum (dotyczy również blogów)

 • Moderatorami Forum są: „Tofik_25”, e-mail: tofik25.reptiles[at]gmail.com oraz „Nikt” e-mail: tajpan19[at]wp.pl

 • Językiem podstawowym Forum i blogów jest język polski. Korzystanie z Forum lub bloga jest bezpłatne.

 • Moderatorzy przypominają o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.

 • Moderatorzy zalecają sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu, czy ten sam lub taki sam temat już istnieje. Dublujące się tematy będą usuwane.

 • Moderatorzy zalecają dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych.

 • Moderatorzy zalecają nie umieszczanie (kopiowanie) wpisu umieszczonego na Forum do innych forum lub w wielu kategoriach.

 • Moderatorzy zalecają dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.

 • Moderatorzy zalecają stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.

 • Moderatorzy zalecają stosowanie „netykiety” przy tworzeniu wpisów.

 • Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, blogu lub w wiadomościach kierowanych do Obsługi Portalu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Obsługa Portalu niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

 • Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, blogu lub w wiadomościach kierowanych do Obsługi Portalu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

 • Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, blogu lub w wiadomościach kierowanych do Obsługi Portalu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione powyżej.

 • Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych na Forum, blogu lub na Portalu dotyczących i obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

 • Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Obsługi Portalu.

 • Moderatorzy oraz Administrator zastrzegają sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, wpisu na Forum lub bloga zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również komunikacja z Portalem za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP – w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub prawa.

 • Wszelkie treści opublikowane przez Użytkowników na Forum lub blogu są wyłącznie ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Obsługi Portalu.

 • Użytkownik zamieszczając treści na Forum lub blogu, niniejszym udziela Administratorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści umieszczonych wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Administratora częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w sposób inny niż określony wcześniej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.

 • Administrator jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

 • W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika treści, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów lub licencji i potwierdzeniu udzielenia zgody Administratorowi na ich umieszczenie na Forum/blogu/galerii oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

 • W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika treści, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Forum/bloga/galerii, a Administrator załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie osoby trzeciej.”

  Bazar

 • „Bazar” jest wydzieloną przestrzenią w systemie informatycznym Portalu, udostępnioną zarejestrowanym Użytkownikom przez Właściciela Portalu.

 • Bazar jest platformą przeznaczoną dla Użytkowników, Właściciel Portalu nie pełni tu funkcji pośrednika, natomiast Obsługa Portalu zachowuje prawo do niezwłocznej ingerencji, jeżeli na Bazarze pojawi się treść niezgodna z obowiązującym prawem lub Regulaminem.

 • Zgodnie z Ustawą [2b] Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 • Przed skorzystaniem z Bazaru należy bezwarunkowo zapoznać się z i stosować:

  a) Rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. 2011 nr 173 poz.1037).

  b) Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724 z późn.zm.).

  c) Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn.zm.).

 • Regulacje odnoszące się do Forum, tj. pkt 39-58 należy odnosić do Bazaru odpowiednio.

 • Na Bazarze Użytkownicy mogą skorzystać z opcji:
  "MATRYMONIALNE" - kojarzenie gatunków (wyłącznie ofiologiczne),
  "ODDAM" - użyczenie lub darowizna (wyłącznie ofiologiczne),
  "SPRZEDAM" - sprzedaż (wyłącznie ofiologiczne),
  "ZAMIENIĘ" - zamiana (wyłącznie ofiologiczne).

 • Z Bazaru można bezwarunkowo korzystać wyłącznie w odniesieniu do gatunków legalnie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski oraz posiadających wymagane prawem dokumenty.

  Funkcjonowanie sklepu internetowego

 • Aktualna Oferta Portalu wraz z katalogiem Produktów, cennikiem oraz kosztami dostawy jest zamieszczona na stronie internetowej: http://trimek.pl/forum/store/

 • Użytkownik może składać Zamówienia na Ofertę Portalu w tym Produkty:

  a) Za pośrednictwem formularza na stronie internetowej:
  http://trimek.pl/forum/store/cart/ po rejestracji Konta Użytkownika za pośrednictwem systemu "koszyka zakupowego".

  b) Za pośrednictwem adresu e-mail:
  http://trimek.pl/index.php/kontakt po podaniu danych do realizacji zamówienia i wysyłki.

 • Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 • Przed złożeniem Zamówienia Obsługa Portalu zaleca zapoznanie się z Rozporządzeniem [2i].

 • Obsługa Portalu uznaje Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane w formularzu Zamówienia dane, w szczególności dane osobowe i adres dostawy oraz dane kontaktowe. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Obsługa Portalu skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Obsługa Portalu ma prawo do anulowania wadliwego Zamówienia.

 • Po złożeniu prawidłowego Zamówienia Obsługa Portalu prześle do Użytkownika automatyczną wiadomość e-mail, celem potwierdzenia Zamówienia, a zawierającą szczegóły Zamówienia.

 • Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub w święta, realizowane będą w kolejnym dniu roboczym. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt lub usługa są dostępne w magazynie lub u dostawców.

 • Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu należności na rachunek bankowy przydzielony sklepowi internetowemu.

 • Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Użytkownika. Obsługa Portalu niezwłocznie informuje Użytkownika o popełnionych błędach, które uniemożliwiają lub opóźnią wysyłkę, jeżeli będzie taka możliwość i konieczność.

 • Zamówienie jest dostarczane za pomocą:

  a) Drogą elektroniczną w przypadku usług np. Forum, bloga lub galerii.

  b) Za pośrednictwem Poczta Polska, GLS Poland w przypadku Produktów.

 • Jeżeli Właściciel Portalu i Użytkownik nie umówili się inaczej, Właściciel powinien wykonać umowę zawartą na odległość (dostarczyć Produkty) najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika poprawnego Zamówienia.

 • Ceny podane w cenniku są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki, ale obejmują podatki i opłaty dodatkowe.

 • Właściciel wystawia za sprzedane Produkty dokument fiskalny.

 • System informatyczny Portalu zapewnia możliwość płatności za Zamówienie:

  a) za pośrednictwem systemu PayPal
  https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

  b) za pośrednictwem systemu „Przelewy24” http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

 • System informatyczny Portalu nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

 • Sklep internetowy realizuje dostawy na terytorium Polski.

 • Obsługa Portalu oświadcza, że stosuje najlepsze wg swojej wiedzy zabezpieczenia przesyłki.

 • Obsługa Portalu zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie z Obsługą Portalu celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu.

 • Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Użytkownik, który zawarł z Właścicielem Portalu umowę na odległość, w szczególności Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpienia od tej umowy i zwrotu Produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego Produktu). Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 • Nadto na podstawie obowiązującego prawa polskiego jeżeli Właściciel Portalu i Użytkownik nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje:

  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia;

  b) umów dotyczących zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeżeli konsument usunął z nabytych artykułów oryginalne opakowanie;

  c) umów związanych ze świadczeniami, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Zamówień indywidualnych);

  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  f) dostarczania prasy;

  g) usług w zakresie gier hazardowych;

  h) sprzedaży z licytacji;

  i) dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Użytkownik odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z Produktami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

 • W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Produkt zwracany Użytkownik powinien odesłać na własny koszt na adres ul. A. Struga 36/3, 41-200 Sosnowiec; do przesyłki proszę dołączyć oświadczenie o odstąpieniu zamieszczone na stronie internetowej: http://trimek.pl/pliki/odst%C4%85pienie_od_umowy_wz%C3%B3r.pdf oraz nr konta do zwrotu.

 • W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zwrotu dokonane będzie sprawdzenie Produktu i zwrotu. Po otrzymaniu korygującego dokumentu fiskalnego, w ciągu 7 dni roboczych, dokonany zostanie zwrot zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone w związku z umową, niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez zwracającego konto bankowe.

 • W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W razie jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

  Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty Portalu korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji (jeżeli zapewnia ją producent lub Właściciel Portalu). Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego Produktu lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Użytkownika otrzymującego Produkt z wadą fizyczną lub prawną.

 • Czas na zgłoszenie wady Produktu wynosi dwa lata.

 • Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres http://trimek.pl/index.php/kontakt w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

 • Właściciel Portalu nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny Produktu tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany, bądź jego naprawy.

 • Składniki Oferty eSklepu objęte są gwarancją.

 • Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym Produkcie wynosi jeden rok. Właściciel Portalu ma obowiązek udowodnić Użytkownikowi, że wada wynika z jego winy np. ze złego użytkowania.

 • Reklamację rozpatruje Właściciel Portalu w terminie: 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Produktu wadliwego i jeśli w tym czasie Właściciel Portalu nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Właściciel Portalu informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 • Prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie stosuje się do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub     konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

©IustitiaLex2014